Algemene voorwaarden

Webshop Leverings - en betalingsvoorwaarden:

Hierbij een weergave van de algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van alle aangesloten dealers van deze webshop. Deze webshop is te beschouwen als een onderdeel van Broekhoff Vuurwerk International BV. ingeschreven bij K.v.K. te Lelystad onder nummer 39064175.

Broekhoff Vuurwerk International BV

Pioniersweg 60

8251KN Dronten

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder 'dealer' wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als relatie van Broekhoff Vuurwerk zijn detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de dealer.

Vooruitbetaling

De dealer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. Indien de dealer surseance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal Magnum op verzoek van de consument één of meer dealers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder errekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij Magnumvuurwerk.nl heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

Recht van terughouding

De dealer is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de dealer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van de dealer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de dealer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

Betaling

Het aan de dealer verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan. Betaling vindt plaats via diverse online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. De kosten voor deze betalingswijzen worden door de dealers gedragen. Voor de consument is dit een GRATIS service.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Garantie en keuring

De dealer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. De dealer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO. De dealer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Gebreken - klachten

De consument is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of de dealer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de dealer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen. De prestatie van de dealer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de dealer worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven De dealer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. De dealer verwijst u hierbij naar de pictogrammen voor het veilig afsteken zoals op deze site zijn weergegeven .Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is de dealer niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. De dealer is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument. Indien de dealer terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de dealer terzake volledig vrijwaren en de dealer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. De aansprakelijkheid van de dealer uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de dealer wordt gedekt.

Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met de dealer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle e/o Lelystad. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Partiële nietigheid Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen

Diversen

  • Gratis vuurwerk (aanbieding) wordt door de dealer zelf bepaald en geldt alleen gedurende de voorverkoop.
  • Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
  • Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
  • De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
  • Bij verkoop van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:
  1. Categorie 1: 12 jaar
  2. Categorie 2: 16 jaar
  3. Categorie 3: 18 jaar (wordt in NL niet meer verkocht)

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

Wijziging van de voorwaarden

De dealer is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. De dealer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Privacy Statement

De dealer en Magnumvuurwerk.nl zullen geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.

Welke Gegevens?

Tenzij uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Magnumvuurwerk.nl zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. Magnumvuurwerk.nl draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

Reviews

Wij stellen het zeer op prijs als u uw ervaringen deelt met andere klanten zodat deze een nog beter beeld krijgen van onze diensten en producten. Reviews die u achterlaat op websites van externe reviewpartijen zoals Trustpilot worden aan ons teruggekoppeld. Met uw feedback kunnen we onze webshop optimaliseren en zorgen dat u en al onze klanten net zo tevreden zijn en blijven. De reviewpartijen beschikken over gegevens zoals naam, e-mailadres en productinformatie.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Magnumvuurwerk.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: deze gegevens onjuist blijken te zijn de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan Magnumvuurwerk.nl, onder vermelding van het oude en nieuwe adres.

Aflevering

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij de dealer gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.